Obrazovanje

Goran Blagojević je fizioterapeut sa 10 godina profesionalnog iskustva u oblasti fizikalne terapije i sportske medicine.

Goran Blagojević je Strukovni fizioterapeut prvog stepena visokog obrazovanja. Završio je Visoku sportsku i zdravstvenu školu u Beogradu (2007 – 2011), sa naučno - istraživačkim radom na temu „Lumbalni sindrom sportska aktivnost, uzrok i posledica“. Uz položeni stručni ispit, Goran je završio brojne postiplomske studije u različitim oblastima fizikalne terapije.

Postdiplomske studije:

  • Manipulation techinques and manual therapy of soft tissues: Physiotherapy in the peripheral locomotive apparatus - Instema, Španija
  • Suva punkcija (eng. dry needling) - Instema, Španija 
  • Spinalna manipulacija - Instema , Španija
  • Osteopathia for headaches - Frankfurt, Nemačka